V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Historie Zakynthosu

Agios Dionysos kostel

Historii ostrova Zakynthos datujeme zhruba 3500 let zpt, kdy dajn dolo k jeho prvnmu osdlen. Svoje msto zaujmal Zakynthos i v eckch bjch, proto jsou prvn zmnky o osdlen ponkud nepesn, nebo pinejmenm mn vrohodn. V ele veden ostrova se v minulosti vystdala cel ada nrod, za vechny jmenujme nap. many, Gty, Araby, Brity, Francouze a samozejm tak Bentany.

Prv Bentan ovlivnili architekturu na vtin eckch ostrov a na Zakynthosu tomu nebylo jinak. Ostrov osdlovali od roku 1484 do roku 1797. Zakynthosu pezdvali fiore di Levante co v pekladu znamen kvtina Vchodu. Honosnost zdejch budov a ulic pedila vechnu dosavadn tvorbu Bentan na jinch ostrovech. Bohuel nic netrv vn a pvodn krsu mstnch budov dnes pipomnaj pouze vzpomnky starousedlk. Cel msto Zakynthos bylo toti v roce 1953 znieno velkm zemtesenm. Z velkho msta se zachovala pouze hrstka budov. Dky odhodln mstnch obyvatel se podailo zachrnit nkolik historickch expont a pozdji se msto obnovilo v pvodnm stylu.

Divadlo Zakynthos

Akoliv tomu dnen podneb pli nenapovd, pvodn byl Zakynthos jedna velk baina, kter mla k honosnmu mstu hodn daleko. Bentan kte s eckm obyvatelstvem ili vdy v symbize se rozhodli z ostrova vybudovat ekonomicky i sociln fungujc oblast. Investovali velk prostedky do vybudovn zdej infrastruktury, kol, zemdlskch oblast a v neposledn ad tak do pstav. V cel historii Zakynthosu pat ti stalet kdy byl ostrov pod sprvu Bentan k hospodsky nejaktivnjm obdobm. Tyto asy meme obecn charakterizovat jako obdob ekonomickho vzestupu, politick stability a mru.
Dky zlepovn ivotn rovn dochz k zakldn rodin, co celkov vede ke zven potu mstnho obyvatelstva.

Ovem nic nen pouze rov a tak se i na Zakynthosu as od asu vyskytovali rzn nepokoje, kter byly zpsoben nespokojenou st obyvatel, kte mli pocit, e nkter sorty lid maj vce ne ostatn. Odpor ke lecht i bohatmu m욝anstvu as od asu vyvrcholil ve zpouru zemdlc.

Tyto nepokoje hrli do karet Francouzm, kte dostali ostrov pod svoji ndvldu po Bentanech. Za Napoleonskho obdob zde rozirovali revolun mylenky, kter nebyly mstnm obyvatelm pln ciz. Jednm z veejnch projev revoluce bylo nap. splen Libro d'oro, co byla v pekladu Zlat kniha. V n byly zapsny rodiny aristokrat, kter slouily jako lenov sentu Bentskho politickho systmu.

Dionsos Solomos
Dionsos Solomos (1798-1857)
Socha basnka. Je po nm pojmenovno zdej nmst. Na jeho poest zde stoj tak muzeum. Je autorem eck hymny "Hymnus ke svobod".

Pozdji tak vznikla Republika sedmi ostrov, kter fungovala v podstat jako Turecko-Rusk spoleenstv, kter se staralo o sprvu ostrova. Rusov spravovali ostrov a platili dan Turecku. Toto obdob nemlo pli dlouhho trvn. Britov si toti uvdomili obchodnho potencilu ostrova a tak jej v roce 1809 pevzali. Stalo se tak 19 z, kdy na ostrov pipluli ti britsk fregaty a na ostrov se vylodilo ti tisce vojk. Vznikl tak britsk protektort.

Svoji plnou samostatnost zskal ostrov a v roce 1863 kdy se pipojil pod sprvu ecka. Pozdji ostrov okupovali za druh svtov vlky Nmci a Italov. Posledn udlost, kter tragicky zashla cel ostrov bylo velk niiv zemtesen v roce 1953, nicmn i po nm se podailo mstnm obyvatelm dt ve opt do podku.


Historie Zakynthos

Vzhledem k tomu, e Zakynthos nabz mn pvodnch pamtek ne jin eck ostrovy, stv se centrem spe non zbavy pro mlad lidi. Svoji povahou bv pirovnvn ke panlsk Ibize. Nejvce nonch podnik naleznete v hlavnm mst a v letovisku Laganas. Zakynthos je tak uniktn velmi istou vodou. Dky tomu zde mete narazit na mosk elvy Caretta, kter jsou psn chrnn.

Sponzor strnky

Partnei

Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz